ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 225 .000 ! !

Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2009

Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΜΕΝΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ

ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009

ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 1

Αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών

και απαγόρευση εκτέλεσης εργασιών

1. Αναστέλλεται η έκδοση οικοδομικών αδειών και απαγορεύεται η εκτέλεση οποιασδήποτε οικοδομικής εργασίας σε όλα τα μη δασικού χαρακτήρα γήπεδα που βρίσκονται εν όλω ή εν μέρει εντός του περιγράμματος των αναδασωτέων περιοχών του Νομού Αττικής, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου του 2009, έως ότου κυρωθούν οι σχετικοί δασικοί χάρτες.

2. Μέχρι την, κατά νόμο, απόφαση κήρυξης των ως άνω περιοχών ως αναδασωτέων, η αναστολή της έκδοσης οικοδομικών αδειών και η απαγόρευση εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών ισχύει για όλα τα μη δασικού χαρακτήρα γήπεδα που βρίσκονται στις εκτός σχεδίου πόλεων και εκτός ορίων οικισμών περιοχές των διοικητικών ορίων των Δήμων και Κοινοτήτων, οι οποίοι προσδιορίζονται στην απόφαση κήρυξης των εκτάσεων ως αναδασωτέων.

ΑΡΘΡΟ 2

Εξαιρέσεις

1. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η έκδοση οικοδομικών αδειών επισκευής και η εκτέλεση σχετικών εργασιών, μόνον για νομίμως υφιστάμενα κτίσματα, δημόσια κτίρια, ειδικές εγκαταστάσεις και έργα, δημόσια έργα και έργα υποδομής τα οποία έχουν χωροθετηθεί για τα οποία πρέπει να εκδοθεί οικοδομική άδεια ή τα οποία σήμερα εκτελούνται.

2. Μετά την κήρυξη των αναδασωτέων περιοχών, στο χρόνο που ορίζει ο Νόμος, αίρεται η αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών με απόφαση του Γ. Γραμματέα της Περιφέρειας. Επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών για κτίσματα εντός των αναδασωτέων περιοχών για τα οποία είχε εκδοθεί νομίμως οικοδομική άδεια μόνον μετά από αυτοψία Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου για την διαπίστωση της ακριβούς και νόμιμης χωροθέτησης του κτίσματος. Η άρση της απαγόρευσης της παραγρ. 1 και της παρούσας παραγράφου, αναρτάται υποχρεωτικά, στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Αττικής.

3. Τις Ειδικές Επιτροπές Ελέγχου συστήνει με απόφασή του ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής και συμμετέχουν σ΄ αυτές ένα μέλος από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, ένα μέλος από το Πολεοδομικό Γραφείο της περιοχής και ένα μέλος από το Δασαρχείο της περιοχής.

ΑΡΘΡΟ 3

Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων,

σύστημα τηλεπισκοπικής χαρτογράφησης και

γεωγραφικές συντεταγμένες κτίσματος επί της οικοδομικής άδειας

1. Συστήνεται Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων, ως Τμήμα της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, με αρμοδιότητα τον εντοπισμό και την κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών εντός των κηρυγμένων ως αναδασωτέων εκτάσεων. Οι ως άνω αρμοδιότητες συντρέχουν με υφιστάμενες όμοιες άλλων οργάνων.

2. Ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (ΟΚΧΕ) υποχρεούται εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να λειτουργήσει σύστημα τηλεσκοπικής περιοδικής χαρτογράφησης για το νομό Αττικής και να ενημερώνει κάθε μήνα την Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων για κάθε νέο κτίσμα που εμφανίζεται στο χάρτη, σε γήπεδα εκτός σχεδίου πόλεων και εκτός οικισμών, τα οποία βρίσκονται εντός των ορίων Δήμων και Κοινοτήτων, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2009, αναφέροντας υποχρεωτικά τις γεωγραφικές συντεταγμένες του κτίσματος. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετικά με την λειτουργία του ως άνω συστήματος.

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κάθε άδεια οικοδομής που εκδίδεται, για κτίσματα εντός των περιοχών της προηγούμενης παραγράφου, αναφέρει υποχρεωτικά τις γεωγραφικές συντεταγμένες του κτίσματος.

ΑΡΘΡΟ 4

Υποχρεωτική κτηματογράφηση με επείγουσες διαδικασίες

1. Οι περιοχές που πλήττονται από πυρκαγιές, εφόσον δεν έχουν κηρυχθεί σε κτηματογράφηση, κηρύσσονται υποχρεωτικά σε κτηματογράφηση εντός μηνός από την κήρυξη αυτών ως αναδασωτέων και συντάσσεται δασικός χάρτης. Η κτηματογράφηση αφορά τα διοικητικά όρια του οικείου ΟΤΑ Δήμου ή Κοινότητας.

2. Οι μελέτες κτηματογράφησης και εκπόνησης δασικών χαρτών για τις ως άνω περιοχές ανατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3316/2005.

ΑΡΘΡΟ 5

Επείγουσα ολοκλήρωση της διαδικασίας κύρωσης δασικών χαρτών

Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης σχετικής διάταξης και ειδικά για το νομό Αττικής:

α) Η ανάρτηση του δασικού χάρτη και η παράλληλη τοιχοκόλληση της πρόσκλησης του άρθρου 27 παρ. 2 του ν.2664/1998 διενεργούνται το αργότερο εντός 20 ημερών από την θεώρηση του δασικού χάρτη από την αρμόδια υπηρεσία, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από την υποβολή του σε αυτήν.

β) Οι αντιρρήσεις της παρ. 3 του ως άνω άρθρου εξετάζονται εντός προθεσμίας ενός μηνός και η επ΄ αυτών απόφαση εκδίδεται το αργότερο εντός μηνός

γ) Η κύρωση του δασικού χάρτη από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, κατά την παρ. 4 του ως άνω άρθρου, διενεργείται εντός 15 ημερών από την ολοκλήρωση της προηγούμενης διαδικασίας.

ΑΡΘΡΟ 6

Αναστολή εφαρμογής και κατάργηση διατάξεων του ν. 3208/2003 ( ΦΕΚ

Α΄303)

1. Αναστέλλεται η εφαρμογή της διάταξης του εδαφίου 3 του άρθρου 1 του Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ Α 303/2003) κατά το μέρος που αντικαταστάθηκαν οι παράγραφοι 1,2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α289) με τις οποίες θεσπίστηκαν τα κριτήρια χαρακτηρισμού μιας έκτασης ως δασοβιοκοινότητας και καθορίστηκαν προϋποθέσεις δημιουργίας δασογενούς περιβάλλοντος, που προβλέπουν οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύουν.

2. Καταργείται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του ν. 3208/2003 για τα μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος εκδιδόμενα κατά τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 114 του ν.1892/1990 πρωτόκολλα.

ΑΡΘΡΟ 7

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

#####

Το σχέδιο νόμου για την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, όπως δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο. Με κόκκινο χρώμα επισημαίνουμε τα κρίσιμα σημεία.

Σε επόμενη ανάρτηση θα υπάρξει σχολιασμός τους. Προς το παρόν σημειώνουμε ότι η παράγραφος 1 του αρθ. 2 φαίνεται να αφορά τον ΧΥΤΑ Γραμματικού, η παρ. 1 του αρθ. 4 ίσως είναι θετική για τον τόπο μας και η παράγραφος 1 του αρθ. 6 είναι σίγουρα αρνητική.

Η δημόσια διαβούλευση γίνεται στην διεύθυνση http://www.opengov.gr/minenv/ στην οποία κάθε πολίτης μπορεί να καταθέσει τις απόψεις του


Δημοσίευση σχολίου
ΠΑΛΙΕΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
Η ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ "ΕΙΣΤΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ/Η ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΡΧΗΣ" ΕΚΛΕΙΣΕ
ΨΗΦΟΙ: ΑΠΟΛΥΤΑ ΝΑΙ: 2 (3,2%) - ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ: 4 (4,8%) - ΑΠΟΛΥΤΑ ΟΧΙ: 51 (82,3% - ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ: 4 (6,5%) - ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΚΟΜΗ: 2 (3,2%).
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ: ΑΠΟΛΥΤΑ & ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ: 8% - ΑΠΟΛΥΤΑ & ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ: 88,8%

Η ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ "ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΒΑΡΝΑΒΑ" ΕΚΛΕΙΣΕ.

ΨΗΦΟΙ: ΝΑΙ: 26 (84%) - ΟΧΙ:
5 (16%)

Η ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ. ΕΙΣΤΕ ΥΠΕΡ ή ΚΑΤΑ;" ΕΚΛΕΙΣΕ.
ΨΗΦΟΙ:
ΚΑΤΑ ΤΟΥ "ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 2": 26 (52%)
ΥΠΕΡ ΤΟΥ "ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 2"
: 24 (48%)
ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΜΕ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ: 22 (58%)
ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ: 16 (42%)

(βλέπε στην στήλη "ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ")