ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 225 .000 ! !

Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

  • ανάλυση: Γιώργος Π. Κόλλιας
Δημοσιεύθηκαν τα δημογραφικά στοιχεία που προέκυψαν από την τελευταία απογραφή. Όσον αφορά τον Δήμο Μαραθώνα (Βαρνάβας, Γραμματικό, Μαραθώνας, Νέα Μάκρη) ο μόνιμος πληθυσμός ανέρχεται σε 33.423 κατοίκους και ο αριθμός των κατοικιών σε 23.266 κατοικίες. Πιο αναλυτικά:
ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:  33.423
DE FACTO ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:  33.169
ΝΟΜΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:  24.438
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ:        23.266

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
Ας δούμε αναλυτικά τα στοιχεία, προκειμένου να σχηματίσουμε μια εικόνα της σύνθεσης του πληθυσμού του ενιαίου Δήμου Μαραθώνα

Άρρενες:18.661 (ποσοστό 55,83%)
Θήλεις:   14.762 (ποσοστό 44,17%)
Είναι σαφές ότι υπερέχουν σημαντικά οι άντρες.

ΟΜΑΔΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ
10-19 ετών: 3.078 (ποσοστό  9,21%)
20-29 ετών: 4.990 (ποσοστό 14,93%)
30-39 ετών: 6.010 (ποσοστό 17,98%)
40-49 ετών: 5.213 (ποσοστό 15,60%)
50-59 ετών: 3.742 (ποσοστό 11,20%)
60-69 ετών: 3.153 (ποσοστό   9,43%)
70+ ετών:    4.084 (ποσοστό 12,22%)
Μέση ηλικία: 40,2
Από τα στοιχεία των Ομάδων Ηλικιών προκύπτει ότι ο Δήμος Μαραθώνα δεν είναι «γερασμένος», αφού στις ηλικίες μέχρι 39 ετών ανήκει η πλειοψηφία των κατοίκων (51,55%), ενώ πάνω από 60 ετών είναι το 21,65% των κατοίκων (βλέπε γράφημα 1). Μάλιστα χαρακτηριστικό είναι ότι η μέση ηλικία των κατοίκων του Δήμου είναι 40,2 έτη.
Ανησυχητικό πρέπει να θεωρηθεί ότι μόλις το 9,43% είναι μέχρι 9 ετών, που σημαίνει ότι στο μέλλον θα υπάρξει πρόβλημα γήρανσης του πληθυσμού του Δήμου. Εντυπωσιακό εύρημα είναι το ότι ο αριθμός των παιδιών (0 – 9 ετών), είναι ακριβώς ο ίδιος με τα άτομα ηλικίας 60-69 ετών! Τέλος το ότι υπάρχει σχετικά μεγάλος αριθμός κατοίκων από 70 έτη και πάνω (12,22%), δείχνει την καλή ποιότητα ζωής που έχουν τα χωριά και οι πόλεις που απαρτίζουν τον Δήμο Μαραθώνα. Αν μάλιστα γίνει αναλυτικότερη έρευνα, είναι βέβαιο ότι θα διαπιστωθεί πως ο κύριος όγκος των υπερηλίκων κατοικεί στα ορεινά χωριά Βαρνάβα και Γραμματικό. Μια ποιότητα ζωής που πρέπει να διαφυλαχθεί με κάθε τρόπο.
ΓΡΑΦΗΜΑ 1

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Άγαμοι:
13.488 (Ποσοστό 40,36%)
Έγγαμοι, με σύμφωνο συμβίωσης και σε διάσταση:
17.060 (Ποσοστό 51,04%)
Χήροι και χήροι από σύμφωνο συμβίωσης:
1.844 (Ποσοστό 5,52%)
Διαζευγμένοι και διαζευγμένοι από σύμφωνο συμβίωσης:
1.031(Ποσοστό 3,08%)
Οι έγγαμοι κάτοικοι αποτελούν την πλειοψηφία, ενώ ελάχιστοι είναι οι διαζευγμένοι. Σημαντικό είναι ότι πολύ λίγοι είναι οι ευρισκόμενοι σε χηρεία.

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ - ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
Αριθμός νοικοκυριών:                    10.458
Μέσο μέγεθος νοικοκυριού:             2,73
Αριθμός πυρηνικών οικογενειών:  8.337
Ένδειξη της (πανελλαδικής) υπογεννητικότητας είναι ότι ο μέσος όρος μελών μιας οικογένειας είναι 2,73, ούτε καν 3.

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
Ελληνική:   26.011(Ποσοστό 78%)
Άλλη             7.412 (Ποσοστό 22%)
Όσον αφορά την υπηκοότητα παρατηρούμε ότι είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των αλλοδαπών κατοίκων στο όρια του Δήμου Μαραθώνα, όπως φαίνεται και στο γράφημα 2.
 
ΓΡΑΦΗΜΑ 2

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(Άτομα γεννηθέντα το 2004 και πριν)
Πρωτοβάθμια:                                                   8.054 (Ποσοστό 25,64%)
Δευτεροβάθμια - Μεταδευτεροβάθμια:     13.577 (Ποσοστό 43,22%)
Τριτοβάθμια:                                                       5.937 (Ποσοστό 18,90%)
Λοιπά:                                                                   3.849 (Ποσοστό 12,25%)
Όπως φαίνεται και στο γράφημα 3, μικρός ο αριθμός των πτυχιούχων και αισθητά μεγάλος ο αριθμός των κατοίκων με πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Εδώ θα πρέπει να επικεντρωθούν οι διοικούντες τον Δήμο, προκειμένου να προωθήσουν προγράμματα εκπαίδευσης και γενικότερα στήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 
ΓΡΑΦΗΜΑ 3

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΧΟΛΙΑΣ
Απασχολούμενοι: 13.955 (Ποσοστό 41,75%)
Ζητούσαν Εργασία: 2.586 (Ποσοστό 7,74%)
Μαθητές/Σπουδαστές: 4.682 (Ποσοστό 14,01%)
Συνταξιούχοι: 6.103 (Ποσοστό 9,70%)
Οικιακά: 3.242 (Ποσοστό 8,54%)
Λοιπά: 2.855 (Ποσοστό 18,26%)
Από μια πρώτη ανάγνωση φαίνεται ότι στον Δήμο Μαραθώνα δεν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα ανεργίας (γράφημα 4).
Βέβαια αν ληφθεί υπόψη ότι ως «απασχολούμενοι» θεωρούνται κι όσοι είχαν μόνο λίγες ώρες απασχόλησης, τότε είναι αμφίβολο αν πράγματι το 41,75% των κατοίκων εργάζεται κατά τέτοιο τρόπο που να προκύπτει εισόδημα με το οποίο μπορεί να ζήσει.
Ακόμη δεν γνωρίζουμε τι αφορά η ορολογία «λοιπά» στην εργασία. Κι ακόμη δεν γνωρίζουμε αν οι δηλούντες «οικιακά» (κυρίως γυναίκες) επιθυμούν εργασία και λόγω ανεργίας δηλώνουν «οικιακά».
 
ΓΡΑΦΗΜΑ 4

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Πρωτογενής: 3.866 (Ποσοστό 27,70%)
Δευτερογενής: 2.154 (Ποσοστό 15,44%)
Τριτογενής: 7.935 (Ποσοστό 56,86%)
Από τα στοιχεία προκύπτει ότι η πλειοψηφία των απασχολουμένων κατοίκων του Δήμου Μαραθώνα εργάζεται στον τριτογενή τομέα της οικονομίας (υπηρεσίες), παρ΄ ότι ένα μεγάλο κομμάτι του Δήμου (Βαρνάβας, Γραμματικό, Μαραθώνας) έχουν γεωργική παραγωγή (πρωτογενής τομέας). Μικρό είναι το ποσοστό αυτών των κατοίκων που απασχολούνται στον δευτερογενή τομέα (μεταποίηση-κατασκευές), όπως φαίνεται και στο γράφημα 5.
 
ΓΡΑΦΗΜΑ 5


Από την συνολική εικόνα της απογραφής προκύπτει ότι ο Δήμος Μαραθώνα είναι ένας Δήμος με σχετικά νέο πληθυσμό, που έχει μεγάλο προσδόκιμο ζωής, με πολλά ζευγάρια και λίγους διαζευγμένους και με σχετικά μικρή ανεργία.
Από την άλλη κατοικείται από ανθρώπους με όχι ψηλό μορφωτικό επίπεδο, διαθέτει πολλούς (αναλογικά) αλλοδαπούς και αρχίζει να εμφανίζει πρόβλημα υπογεννητικότητας.
Τα στοιχεία αυτά, αν μελετηθούν από τους ανθρώπους της νέας δημοτικής αρχής και αξιοποιηθούν, θα μπορούσαν να αποτελέσουν τον οδηγό για την χάραξη της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου. Μιας κοινωνικής πολιτικής που θα λαμβάνει υπόψη τόσο τις ανάγκες, όσο και τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής του Δήμου. Στόχος θα πρέπει να είναι η ισομερής ανάπτυξη του Δήμου και η σύγκλιση προς τα πάνω της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
Ελπίζω με τούτο το κείμενο να δώσω μια αφορμή για συζήτηση στους ασκούντες την διοίκηση του Δήμου, αλλά και στις λοιπές δημοτικές ομάδες.
Γιατί κοινός πρέπει να είναι ο στόχος όλων μας:
η ανάπτυξη του Δήμου και η ποιότητα ζωής των Δημοτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΠΑΛΙΕΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
Η ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ "ΕΙΣΤΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ/Η ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΡΧΗΣ" ΕΚΛΕΙΣΕ
ΨΗΦΟΙ: ΑΠΟΛΥΤΑ ΝΑΙ: 2 (3,2%) - ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ: 4 (4,8%) - ΑΠΟΛΥΤΑ ΟΧΙ: 51 (82,3% - ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ: 4 (6,5%) - ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΚΟΜΗ: 2 (3,2%).
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ: ΑΠΟΛΥΤΑ & ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ: 8% - ΑΠΟΛΥΤΑ & ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ: 88,8%

Η ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ "ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΒΑΡΝΑΒΑ" ΕΚΛΕΙΣΕ.

ΨΗΦΟΙ: ΝΑΙ: 26 (84%) - ΟΧΙ:
5 (16%)

Η ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ. ΕΙΣΤΕ ΥΠΕΡ ή ΚΑΤΑ;" ΕΚΛΕΙΣΕ.
ΨΗΦΟΙ:
ΚΑΤΑ ΤΟΥ "ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 2": 26 (52%)
ΥΠΕΡ ΤΟΥ "ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 2"
: 24 (48%)
ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΜΕ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ: 22 (58%)
ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ: 16 (42%)

(βλέπε στην στήλη "ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ")