ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 225 .000 ! !

Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου 2010

ΓΙΑ ΝΑ ΓΕΛΑΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ


Το αλιεύσαμε, μας άρεσε και το δημοσιεύουμε για να το απολαύσετε κι εσείς. Μέσα σε όλη τη μαυρίλα που περνάμε, το χιούμορ είναι απαραίτητο! (Εχει διατηρηθεί - φυσικά! - η σύνταξη και η ορθογραφία του Εμμανουήλ Λαγουδάκη.)

Προς απάσας τας Αρχάς του Κράτους,
Νομάρχας και Δημάρχους της υπ’΄εμού Αστυνομικής Περιφερείας της πόλεως Δημητσάνης:ΑΡΘΡΟΝ 1ον. 
Παρακαλούνται πάντες και πάσαι όπως μεθαύριο Πέμπτη 6ην Δεκεμβρίου ε.ε. κατά την πανηγυρικήν εορτήν του Αγίου Νικολάου και επί τη εσχάτη ευκαιρία της συγκεντρώσεως των ξένων, οι κάτοικοι της δικαιοδοσίας μου εκτελέσωσι γενικήν καθαριότητα των δρόμων της εγχωρίου τοιαύτης κωμοπόλεως. 
ΑΡΘΡΟΝ 2ον. 
Να ενώσωσι δια στερεών αλύσεων τους κύνας και τους σκύλους και άπαντα τα κακοποιά στοιχεία τα τυχόν δυνάμενα να προσβάλλωσι την εγχωρίαν αιδώ. 
ΑΡΘΡΟΝ 3ον. 
Να θέσωσι φίμωτρα ανά τα στόματα των φωνασκούντων εμψύχων ζώων και κτηνών διαφόρων καταγωγών, γένους και φύσεως ή και ανθρωπογονέων ακαταλήλων συμπεριφοράς εις ξένους κατά την υπερτελουμένην ενταύθα πανήγυριν. 
ΑΡΘΡΟΝ 4ον. 
Να εμποδιζούν βία το γκάρισμα των όνων και των μουλαριών, το χλιμίντρισμα των ίππων και των γαλών, δηλαδή των κατσουλιών. 
ΑΡΘΡΟΝ 5ον. 
Θα τους πεθάνω δι’ άρθρων. Τι νομίζουν πως είναι οι αυγοπώλαι, φαμακοπώλαι, οικοπώλαι, σιδηροπώλαι, λαχανοπώλαι, εστιάτορες, οπωροπώλαι μη εξαιρουμένων και των γνωστών εν γένει εμπορευομένων. Να τηρήσουν άκραν κάθαρσιν, καλήν ζύγησιν, αρίστην ποιότητα και να σκευάζουν δικαιοστάσιον των ζυγαριών, των σταθμών και των μέτρων των προς τα συμφέροντα της υπηρεσίας. 
ΑΡΘΡΟΝ 6ον. 
Απαγορεύεται το πλύσιμον εν τη θαλάσση άδευ αδείας. (Σ.Σ: Η Δημητσάνα ως γνωστόν ευρίσκεται στο ...κέντρο της Πελοποννήσου και απέχει από τη θάλασσα περίπου 100 χιλιόμετρα). Επίσης η είσοδος αμφοτέρων των γενών και ουδετέρων εις θερμούς λουτήρας, καθ’ όλην την διάρκειαν της εορτής. Ωσαύτως η διανυκτέρευσις και μετάβασις προς ρεμβασμόν εις τους πρόποδας της θαλάσσης και παρά τας θαλάσσας αμφοτέρων των γενών προς αποφυγής ακουσίου απαγωγής μεταξύ των. 
ΑΡΘΡΟΝ 7ον. 
Οσοι παρ’ εμού οφθώσι και των οργάνων μου, εργολαβούντες άρρενες μετά θηλέων, θέλουσι ραβδισθεί ανελλιπώς εν τω κρατητηρίω. 
ΑΡΘΡΟΝ 8ον. 
Απαγορεύεται η διέλευσις ανθρώπων επί κτηνών, προς αποφυγήν καταπατήσιν παίδων, ως και ρυτήρος ελεύνοντας πόδας των κτηνών και ως λόγου χάριν είδα ο υποφαινόμενος άρρενα σπεύδοντα ψιτ, ψιτ, ψιτ, όπισθεν θήλεου τινός ούτινος οι πόδες ηστόχησαν και κατεπάτησαν την εσθήτα του ποδός ταύτης και ας είναι άλλην ημέρα θα εξετάσω και δια το σπουδαίον τούτο ζήτημα. Και για δια να είμεθα εν τάξει οι παραβάται θα διώκονται βάσει του άρθρου 1072 ως Ποινικού Νόμου. 
ΑΡΘΡΟΝ 9ον. 
Το κλείσιμο των καταστημάτων κανονίζω πλην των λεσχών την δύσιν του Ηλίου και των οινοπωλείων την ενδεκάτην της νυκτός, των δε θεαμάτων την δωδεκάτην μεταμεσονύκτιου πλην του δημοσίου θεάματος της Καραγκιοζαρίας την πρωΐαν περί το λυκαυγές, τουτέστιν άμα τη εμφανίσει του ηλίου εις την γην των Αβδηριτών κοινοτήτων. Και αυτό διότι θα παρίσταται ο υποφαινόμενος εν μεγάλη στολή και παρασημοφορία. 
ΑΡΘΡΟΝ 10ον. 
Απαγορεύονται αι σεισμικαί δονήσεις προς αποφυγήν καταπλήξεως του λαού και χάριν της τηρήσεως αναψυχής. 
ΑΡΘΡΟΝ 11ον. 
Απαγορεύεται ενώπιον ξένων η μαγκουροφορία, ο πυροβολισμός δια διμουτσούνης, το απότομον βήξιμον, η εκκαθάρισης ρινών (επιτρεπουμένου τούτου εν απομεμακρυσμένη συνοικία και περί λύχνων αφάς, όπως λέγανε οι παππούδες μας). 
ΑΡΘΡΟΝ 12ον. 
Απαγορεύεται το συνομιλείν εντός του λουτήρος με άτομα εις άλλους λουτήρας, ως και το τάραγμα του ύδατος δι’ αερίων (αφεδρωνοκρουσιών). 
ΑΡΘΡΟΝ 13ον. 
Απαγορεύεται κατά το ουρείν το παίξιμο του κρέατος. 
ΑΡΘΡΟΝ τελευταίον. 
Περί μεσημβρίαν ψαλήσεται μεγάλη παράκλησην προς απομάκρυνσιν πάσις ασθενείας ζώων, ανθρώπων, γυναικών, περονοσπόρου,ποδάγρας, κλπ. 
Η εκτέλεσις της παρούσης ανατίθεται εις τα υπ’ εμέ όργανα.

Εν Δημητσάνη τη 3η Δ/μβρίου 1883
Ο Αστ. Διοικητής
Εμμανουήλ Λαγουδάκης
Υπενωματάρχης

Δημοσίευση σχολίου
ΠΑΛΙΕΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
Η ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ "ΕΙΣΤΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ/Η ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΡΧΗΣ" ΕΚΛΕΙΣΕ
ΨΗΦΟΙ: ΑΠΟΛΥΤΑ ΝΑΙ: 2 (3,2%) - ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ: 4 (4,8%) - ΑΠΟΛΥΤΑ ΟΧΙ: 51 (82,3% - ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ: 4 (6,5%) - ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΚΟΜΗ: 2 (3,2%).
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ: ΑΠΟΛΥΤΑ & ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ: 8% - ΑΠΟΛΥΤΑ & ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ: 88,8%

Η ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ "ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΒΑΡΝΑΒΑ" ΕΚΛΕΙΣΕ.

ΨΗΦΟΙ: ΝΑΙ: 26 (84%) - ΟΧΙ:
5 (16%)

Η ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ. ΕΙΣΤΕ ΥΠΕΡ ή ΚΑΤΑ;" ΕΚΛΕΙΣΕ.
ΨΗΦΟΙ:
ΚΑΤΑ ΤΟΥ "ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 2": 26 (52%)
ΥΠΕΡ ΤΟΥ "ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 2"
: 24 (48%)
ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΜΕ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ: 22 (58%)
ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ: 16 (42%)

(βλέπε στην στήλη "ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ")