ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 225 .000 ! !

Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2013

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ;

  • έρευνα Γιώργος Κόλλιας

Είναι διαπιστωμένο ότι, παρά την οικονομική κρίση που ταλανίζει τα Ελληνικά νοικοκυριά, ακόμη και αυτές οι ελάχιστες παροχές που δίνει το Ελληνικό Κράτος, δεν διεκδικούνται από τους δικαιούχους. Τρανταχτό παράδειγμα η πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών ότι από τα 260 εκατομμύρια ευρώ που είχαν προβλεφθεί το 2012 για το πετρέλαιο θέρμανσης, απορροφήθηκαν μόνο τα 80 εκατομμύρια. Ή το ότι για τα οικογενειακά επιδόματα η απορροφητικότητα είναι ελάχιστη, μέχρι σήμερα.

Γι΄ αυτό το λόγο το blog μας προσπαθεί να ενημερώσει όσο το δυνατόν περισσότερους δικαιούχους για τα προγράμματα αυτά.

Σήμερα θα ασχοληθούμε με τον ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ.  Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον Ο.Α.Ε.Δ. και ονομάζεται «Επιδότηση Διακοπών Εργαζομένων, Ανέργων & των Οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2013-2014»
ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Αντικείμενο του προγράμματος είναι η επιδότηση εργαζομένων – ανέργων και των οικογενειών αυτών για την πραγματοποίηση διακοπών διάρκειας έως 6 ημέρες (από μία έως πέντε διανυκτερεύσεις) σε τουριστικά καταλύματα.
Η επιδότηση πραγματοποιείται με τη χορήγηση Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από 16 Σεπτεμβρίου 2013 έως και 31 Ιουλίου 2014.
ΠΟΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ
Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τους «δικαιούχους» και τους «ωφελούμενους». «Δικαιούχοι» χαρακτηρίζονται αυτοί που από δικό τους δικαίωμα συμμετέχουν στο πρόγραμμα και «ωφελούμενοι», τα μέλη της οικογένειας και οι συνοδοί των ΑμΕΑ.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
-   Εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου που έχουν πραγματοποιήσει κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος (έτος 2012) πενήντα (50) ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και έχουν καταβάλει εισφορά 0,35% υπέρ του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Εστίας,
- Άνεργοι που κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος (έτος 2012) έχουν λάβει τακτική επιδότηση ανεργίας με βάση τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις του ΟΑΕΔ διάρκειας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα),
-      Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμΕΑ του Ο.Α.Ε.Δ.
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
- Τα άνω των πέντε ετών προστατευόμενα τέκνα της οικογένειας των ως άνω δικαιούχων (ημερομηνία γεννήσεως έως την 16.09.2008), όπως αυτά αποδεικνύονται από οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας δημόσιου φορέα, ανεξαρτήτως από το αν αυτά ασφαλίζονται από τον δικαιούχο ή τον/τη σύζυγο αυτού.
-   Προστατευόμενα τέκνα γεννηθέντα από την 17.09.2008 έως την 31.07.2009, που συμπληρώνουν τα πέντε έτη κατά τη διάρκεια του προγράμματος, μπορούν να ενταχθούν στους ωφελούμενους, αλλά αποκτούν δικαίωμα επιδότησης με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού από την ημερομηνία συμπλήρωσης του πέμπτου έτους της ηλικίας τους και μετά.
-Οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι προστατευόμενα μέλη και ασφαλίζονται από αυτούς,
- Οι συνοδοί δικαιούχων ΑμΕΑ που έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, και μόνο στην περίπτωση που η αναγκαιότητα συνοδείας προκύπτει από το νόμο και αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση (όταν απαιτείται). Η επιλογή του συνοδού γίνεται χωρίς κανένα περιορισμό ή ιδιαίτερη προϋπόθεση.
Δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Επιδότησης Διακοπών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2013 -2014 δικαιούχοι που επιδοτούνται με Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού από τον ΕΟΤ ή τον ΟΓΑ ή οποιονδήποτε άλλο φορέα που προσφέρει συναφή παροχή για την ίδια χρονική περίοδο.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής υποβάλλουν μόνο οι δικαιούχοι και όχι οι ωφελούμενοι αυτών.
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Επιδότησης Διακοπών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2013 - 2014 καταθέτουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στη διεύθυνση www.oaed.gr από την 14 Αυγούστου 2013 έως την 10 Σεπτεμβρίου 2013 μέχρι τις 12 το μεσημέρι.
Αιτήσεις συμμετοχής που υποβάλλονται με διαφορετικό τρόπο δεν γίνονται δεκτές.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η διαδικασία που απαιτείται για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης είναι η εξής:
α. Οι υποψήφιοι εισέρχονται στη Διαδικτυακή Πύλη του ΟΑΕΔ, στην ενότητα «e-Υπηρεσίες», και επιλέγουν τα πεδία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ», «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ», «ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ».
Υποψήφιοι που διαθέτουν κλειδάριθμο ακολουθούν την ίδια διαδικτυακή διαδρομή με τη χρήση του κλειδαρίθμου τους.
β. Συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ».
Εφιστάται η προσοχή για τη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της αίτησης.
Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης μετά την παραπάνω  καταληκτική ημερομηνία και ώρα (10.09.2013 και ώρα 12η μεσημβρινή) δεν γίνεται δεκτή.
γ. Με την κατάθεση της αίτησης το σύστημα χορηγεί στον υποψήφιο δικαιούχο αποδεικτικό της υποβολής της, το οποίο φέρει Κωδικό Αριθμό και αναγράφει την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής.
δ. Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής και μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (10.09.2013 και ώρα 12η μεσημβρινή), οι υποψήφιοι δικαιούχοι οφείλουν να προσέλθουν αυτοπροσώπως ή δια νομίμου αντιπροσώπου στα ΚΠΑ2 της περιοχής που ανήκουν για την εκτύπωση και υπογραφή της αίτησης και την επίδειξη/ υποβολή των δικαιολογητικών.
ΠΡΟΣΟΧΗ
-  Στην περίπτωση που η ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής υποβληθεί την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσέλθουν αυθημερόν στο αρμόδιο ΚΠΑ2 και μέχρι την ώρα 14:00.
-  Επισημαίνεται ότι η διαδικασία εκτύπωσης της αίτησης και υπογραφής αυτής, απαιτείται μόνο για όσους υποψηφίους έχουν υποβάλει την αίτησή τους χωρίς τη χρήση κλειδαρίθμου. Στην περίπτωση υποβολής αιτήσεως με χρήση κλειδαρίθμου δεν απαιτείται εκτύπωση και υπογραφή της αίτησης, παραμένει, όμως, η υποχρέωση προσέλευσης στην Υπηρεσία για επίδειξη/υποβολή των δικαιολογητικών.
- Αν οι υποψήφιοι δεν προσέλθουν για την εκτύπωση και υπογραφή της αίτησης, όταν αυτό απαιτείται, αποκλείονται από τη διαδικασία.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
α. Δικαιολογητικά που επιδεικνύονται:
-Έγγραφα Ταυτοπροσωπίας ή για τους υπηκόους τρίτων χωρών: άδεια διαμονής και διαβατήριο ή για τους πολίτες της ΕΕ διαβατήριο ή ταυτότητα.
-Ατομικό βιβλιάριο ασθενείας σε ισχύ από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία του άμεσα ασφαλισμένου και ο ΑΜΚΑ του.
-Οικογενειακά βιβλιάρια ασθενείας προστατευομένων μελών σε ισχύ από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία του άμεσα ασφαλισμένου και των προστατευομένων μελών του, η χρονολογία γέννησης αυτών και ο ΑΜΚΑ τους, ή Ατομικά βιβλιάρια προστατευομένων μελών, στην περίπτωση που ασφαλίζονται σε άλλο ασφαλιστικό ταμείο, από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία του άμεσα ασφαλισμένου, η χρονολογία γέννησης αυτών και ο ΑΜΚΑ τους.
-Δικαστική Επιμέλεια (στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι διαζευγμένος πατέρας που δηλώνει προστατευόμενα τέκνα ως ωφελούμενα).
β. Δικαιολογητικά που υποβάλλονται:
-Για δικαιούχους με προστατευόμενα μέλη: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
-Για όσους δεν υποχρεούνταν στην υποβολή φορολογικής δήλωσης το οικονομικό έτος 2012: Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν υποχρεούνταν στην υποβολή Φορολογικής Δήλωσης.
-Για τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω: Φωτοαντίγραφο Απόφασης αρμόδιου Δημόσιου Φορέα από το οποίο να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας.
-Για τους συνοδούς δικαιούχων ή και ωφελούμενων ΑμΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: Βεβαίωση για την αναγκαιότητα συνοδείας εκδοθείσα από τον ασφαλιστικό φορέα (αποφάσεις υγειονομικών επιτροπών των ασφαλιστικών ταμείων) ή από άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα.
Δεν απαιτείται η ως άνω αναφερόμενη βεβαίωση συνοδού για τις περιπτώσεις: παραπληγικών – κινητικά αναπήρων, νεφροπαθών υπό αιμοκάθαρση ή μεταμόσχευση, πασχόντων από θαλασσαιμία (μεσογειακή αναιμία), τυφλών σύμφωνα με τα οριζόμενα των ν. 2224/94 & 3863/2010, βαριάς νοητικής στέρησης, βεβαιωμένης αναπηρίας άνω του 80%.
-Φωτοαντίγραφο εγγράφου ταυτοπροσωπίας του συνοδού.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
-Στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι διαζευγμένος πατέρας που δεν έχει την δικαστική επιμέλεια, αλλά δηλώνει προστατευόμενα τέκνα ως ωφελούμενα: Υπεύθυνη Δήλωση της μητέρας ότι συναινεί στη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.
-Επισημαίνεται ότι όλα τα παραπάνω αντίγραφα δικαιολογητικών που κατατίθενται θα συνοδεύονται και από τα πρωτότυπα για την απαραίτητη ταυτοποίησή τους.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ την Μοριοδότηση και κάθε άλλο σχετικό στο site του Ο.Α.Ε.Δ. ( 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΠΑΛΙΕΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
Η ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ "ΕΙΣΤΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ/Η ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΡΧΗΣ" ΕΚΛΕΙΣΕ
ΨΗΦΟΙ: ΑΠΟΛΥΤΑ ΝΑΙ: 2 (3,2%) - ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ: 4 (4,8%) - ΑΠΟΛΥΤΑ ΟΧΙ: 51 (82,3% - ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ: 4 (6,5%) - ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΚΟΜΗ: 2 (3,2%).
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ: ΑΠΟΛΥΤΑ & ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ: 8% - ΑΠΟΛΥΤΑ & ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ: 88,8%

Η ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ "ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΒΑΡΝΑΒΑ" ΕΚΛΕΙΣΕ.

ΨΗΦΟΙ: ΝΑΙ: 26 (84%) - ΟΧΙ:
5 (16%)

Η ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ. ΕΙΣΤΕ ΥΠΕΡ ή ΚΑΤΑ;" ΕΚΛΕΙΣΕ.
ΨΗΦΟΙ:
ΚΑΤΑ ΤΟΥ "ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 2": 26 (52%)
ΥΠΕΡ ΤΟΥ "ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 2"
: 24 (48%)
ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΜΕ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ: 22 (58%)
ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ: 16 (42%)

(βλέπε στην στήλη "ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ")