ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 225 .000 ! !

Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2012

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ. ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ.

  • γράφει ο Γιώργος Κόλλιας

Στην σημερινή άθλια οικονομική συγκυρία, τα θέματα που αφορούν το  ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ είναι ιδιαίτερα σημαντικά.
Επειδή έχουμε διαπιστώσει ότι δεν είναι λίγοι οι εργαζόμενοι που δεν γνωρίζουν αν δικαιούνται ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ και - πολλές φορές -  δεν πάνε καν στον ΟΑΕΔ, μετά την απόλυσή τους,  κρίνουμε σκόπιμο να κάνουμε μια συνοπτική αναφορά σχετικά με το ποιοι δικαιούνται ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ, ποιες είναι οι προϋποθέσεις , ποια δικαιολογητικά απαιτούνται και άλλα σχετικά ζητήματα. 

Α. ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ
 ΜΙΣΘΩΤΟΙ  που έχει λήξει ή έχει καταγγελθεί από τον εργοδότη (απόλυση) η σύμβαση εργασίας, ήσαν ως εργαζόμενοι ασφαλισμένοι στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ και έχουν συμπληρώσει μέσα στο 14μηνο, ή 12μηνο που προηγείται της αίτησης τον αριθμό των ημερομισθίων που προβλέπονται ανάλογα με το επάγγελμά σας.
ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ
Το επίδομα ανεργίας καταβάλλεται, σε μηνιαία βάση, αλλά υπολογίζεται σε ημερήσια επιδόματα που ανέρχονται στο 55% του βασικού ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη όπως αυτό καθορίζεται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
Από 12.03.2012 το μηνιαίο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στα 360,00 Ευρώ.
Αν ο δικαιούχος άνεργος έχει προστατευόμενα μέλη οικογένειας το επίδομα προσαυξάνεται για καθένα από αυτά κατά 10%.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
  • Αν ο άνεργος επιδοτείται για πρώτη φορά:

Για τον άνεργο που επιδοτείται για πρώτη φορά, ο ελάχιστος αριθμός ημερομισθίων που πρέπει να έχει συμπληρώσει για να δικαιούται να λάβει επίδομα είναι 80 κατ’ έτος την τελευταία διετία πριν την υποβολή της αίτησης για την επιδότησή του, εκ των οποίων τα 125 ημερομίσθια πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο 14μηνο χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι πριν την απόλυση μήνες.
Επίσης, επίδομα ανεργίας λαμβάνει και ο εργαζόμενος που κατά τα δύο έτη πριν την καταγγελία ή τη λήξη της σύμβασής του έχει πραγματοποιήσει 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες) και όχι λιγότερες από 80 ημέρες εργασίας κάθε έτος.
  • Αν ο άνεργος έχει επιδοτηθεί ξανά στο παρελθόν:

Ο άνεργος που έχει επιδοτηθεί ξανά στο παρελθόν πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών
  • Αν πρόκειται για απασχολούμενο σε τουριστικά ή άλλα εποχικά επαγγέλματα πρέπει να έχει εργαστεί 100 ημέρες το τελευταίο 12μηνο, με την προϋπόθεση ότι έχει εργαστεί ως εποχικός για δύο συνεχείς περιόδους απασχόλησης. Με αυτά τα ημερομίσθια λαμβάνει την ελάχιστης διάρκειας επιδότηση ανεργίας για διάστημα δηλαδή πέντε μηνών.
  • Για ορισμένες κατηγορίες εργαζόμενων (π.χ. οικοδόμοι) η επιδότηση δίνεται εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί 100 ημέρες εργασίας  το τελευταίο 14μηνο, χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών πριν την απόλυση.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Για την βεβαίωση δικαιώματος επιδότησης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ο άνεργος προσκομίζει στο ΚΠΑ ή την Υπηρεσία του Οργανισμού:
1. Το έγγραφο της Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας ή βεβαίωση της Λήξης Σύμβασης Ορισμένου χρόνου (με πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή εργοδότη).
2. Το έντυπο «Βεβαίωση Εργοδότη» το οποίο συμπληρώνει ο εργοδότης σύμφωνα με τις εγγραφές της ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που υποβάλλεται στο ΙΚΑ) του τελευταίου τριμήνου πριν από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας. Το έντυπο αυτό θα φέρει πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή του εργοδότη, χωρίς κάποια επιπλέον σφραγίδα επικύρωσης από το αρμόδιο κατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
3. Το οικογενειακό βιβλιάριο Ασθενείας, εφόσον έχει προστατευόμενα μέλη στην οικογένειά του, προκειμένου να του δοθεί η σχετική προσαύξηση.
4. Το πλέον πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ή εφόσον δεν υπάρχει, επικυρωμένο αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης εισοδήματος.
5. Την Αστυνομική του Ταυτότητα.
6. Αποδεικτικό Διεύθυνσης Κατοικίας του ασφαλισμένου (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ).
7. Λογαριασμό Εθνικής Τραπέζης (ΙΒΑΝ) στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος. Σε περίπτωση που δεν έχετε λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα, η Υπηρεσία μας σας δίνει Βεβαίωση για άνοιγμα λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα χωρίς καμία επιβάρυνση.
8. Αν πρόκειται για πολίτες τρίτων χωρών: άδεια διαμονής και άδεια εργασίας σε ισχύ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Ο ΟΑΕΔ καταβάλλει επίδομα ανεργίας για χρονικό διάστημα από 5 έως 12 μήνες, ανάλογα με τις ημέρες εργασίας που έχει συμπληρώσει ο δικαιούχος πριν την λήξη ή την καταγγελία της σύμβασής του, την ηλικία και το επάγγελμα του.
Τη μέγιστης διάρκειας επιδότηση 12 μηνών δικαιούνται να λάβουν άνεργοι που έχουν συμπληρώσει:
250 και άνω ημερομίσθια στο τελευταίο 14μηνο αφαιρουμένων των δύο τελευταίων μηνών πριν τη λύση ή λήξη της εργασιακής σχέσης
210 και άνω ημερομίσθια στο τελευταίο 14μηνο αφαιρουμένων των δύο τελευταίων μηνών πριν τη λύση ή λήξη της εργασιακής σχέσης εφόσον είναι ηλικίας άνω των 49
250 και άνω ημερομίσθια στο τελευταίο 12μηνο εάν πρόκειται για εργαζόμενους σε τουριστικά ή άλλα εποχιακά επαγγέλματα για δύο συνεχείς περιόδους απασχόλησης.

Β.ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
 ΠΟΙΟΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ
 ΑΝΕΡΓΟΙ, που δεν απασχολούνται εποχικά, μετά τη λήξη της επιδότησης, λόγω ανεργίας εφ’ όσον παραμείνουν για ένα μήνα ακόμη άνεργοι και εφόσον το εισόδημά τους δεν υπερβαίνει ένα καθορισμένο ποσό (προσδιορίζεται με σχετική εγκύκλιο).
ΠΟΣΟ
 Το βοήθημα ισούται με 13 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.
 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  • Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης
  • Κάρτα ανεργίας θεωρημένη.

Γ. ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ
 ΠΟΙΟΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ
 Οι άνεργοι που δεν έχουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης, δεν ανήκουν στους εποχιακούς εργαζόμενους και παραμένουν γραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ για τρεις μήνες. Προϋπόθεση για να λάβουν το βοήθημα είναι να έχουν πραγματοποιήσει 60 τουλάχιστον ημερομίσθια κατά τη διάρκεια του έτους που προηγείται της εγγραφής τους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και το εισόδημά τους να μην υπερβαίνει ένα καθορισμένο ποσό.
 ΠΟΣΟ
Το επίδομα είναι ίσο προς 15 βασικά ημερήσια επιδόματα ανεργίας και καταβάλλεται ανά τρίμηνο σε τρεις συνολικά δόσεις μέσα στο ίδιο έτος.
 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  •  Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ή αντίγραφο Φορολογικής δήλωσης
  •  Βιβλιάριο ενσήμων.
Δημοσίευση σχολίου
ΠΑΛΙΕΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
Η ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ "ΕΙΣΤΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ/Η ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΡΧΗΣ" ΕΚΛΕΙΣΕ
ΨΗΦΟΙ: ΑΠΟΛΥΤΑ ΝΑΙ: 2 (3,2%) - ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ: 4 (4,8%) - ΑΠΟΛΥΤΑ ΟΧΙ: 51 (82,3% - ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ: 4 (6,5%) - ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΚΟΜΗ: 2 (3,2%).
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ: ΑΠΟΛΥΤΑ & ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ: 8% - ΑΠΟΛΥΤΑ & ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ: 88,8%

Η ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ "ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΒΑΡΝΑΒΑ" ΕΚΛΕΙΣΕ.

ΨΗΦΟΙ: ΝΑΙ: 26 (84%) - ΟΧΙ:
5 (16%)

Η ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ. ΕΙΣΤΕ ΥΠΕΡ ή ΚΑΤΑ;" ΕΚΛΕΙΣΕ.
ΨΗΦΟΙ:
ΚΑΤΑ ΤΟΥ "ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 2": 26 (52%)
ΥΠΕΡ ΤΟΥ "ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 2"
: 24 (48%)
ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΜΕ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ: 22 (58%)
ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ: 16 (42%)

(βλέπε στην στήλη "ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ")