ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 225 .000 ! !

Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2012

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ: ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΧΥΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

Το Κ.Κ.Ε., χρόνια τώρα, τηρεί σταθερή και ξεκάθαρη θέση ενάντια στο περιβαλλοντοκτόνο "Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής" και στις σχετικές  ακατάλληλες χωροθετήσεις (Φυλή, Γραμματικό, Κερατέα). Πρόσφατα κατέθεσε ερώτηση στην Βουλή, στην οποία περιλαμβάνονται τόσο οι θέσεις του Κόμματος, όσο και τα επιστημονικά στοιχεία που αποδεικνύουν την ακαταλληλότητα της θέσης "Μαύρο Βουνό" Γραμματικού, για εγκατάσταση ΧΥΤΑ και ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός "...τι μέτρα προτίθενται να πάρουν, ώστε να σταματήσει κάθε περαιτέρω ενέργεια που αποσκοπεί στην ολοκλήρωση κατασκευής του παράνομου σύμφωνα με τα παραπάνω ΧΥΤΑ και να προωθήσουν συνολικότερες ενέργειες για την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής με κριτήριο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας και όχι τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων".

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της ερώτησης.
 
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Εσωτερικών
Θέμα: Ακαταλληλότητα του “ΧΥΤΑ Γραμματικού” 
  Είναι γνωστή η θέση του ΚΚΕ, ενάντια στο περιεχόμενο του αντιλαϊκού, αντιπεριβαλλοντικού ΠΕΣΔΑ Αττικής, καθώς και ενάντια στη χωροθέτηση σε ακατάλληλες θέσεις των τριών ΟΕΔΑ. Με επανειλημμένες, άλλωστε, κοινοβουλευτικές - εκτός των άλλων –παρεμβάσεις μας έχουμε αναδείξει και το ζήτημα αυτό θέτοντας ως προτεραιότητες: Τον αποκλεισμό της ιδιωτικοποίησης, την απόλυτη διασφάλιση όλων των εργαζομένων στο υπόψη αντικείμενο ανεξάρτητα της σχέσης εργασίας τους με πλήρη δικαιώματα, τη μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων, την προώθηση της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή σε συνδυασμό με το δραστικό περιορισμό του ρεύματος των σύμμεικτων, την ορθολογική μεταφορά μέσω σταθμών μεταφόρτωσης, την πλήρη αποκατάσταση των ανεξέλεγκτων χωματερών, τη δίκαιη και τεκμηριωμένη χωροθέτηση των σχετικών υποδομών. Για την περίπτωση, ειδικότερα, της Αττικής να κλείσει άμεσα και οριστικά ο ΧΥΤΑ Φυλής, οι χωροθετήσεις να αναζητηθούν εκτός του Θριάσιου, χωρίς να αποκλείονται και εκτός Αττικής περιοχές στο πλαίσιο μιας διαπεριφερειακής συνεργασίας. Στο μεταξύ να προωθηθούν άμεσα δράσεις ήπιας ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή (περιλαμβανομένων και των οργανικών) στην Αττική και γενικότερα. Όλα αυτά με κεντρικούς δημόσιους πόρους χωρίς καμιά φοροαφαίμαξη της λαϊκής οικογένειας.
     Με την παρούσα ερώτησή μας, επικεντρώνουμε στην περίπτωση της χωροθέτησης του «ΧΥΤΑ Γραμματικού», σε συνέχεια στοιχείων που μας έθεσε υπόψη η τοπική Επιτροπή Αγώνα κατά του υπόψη ΧΥΤΑ.
        Πιο συγκεκριμένα, η υπ’ αρ. 4357/2011 απόφαση του ΣτΕ έκρινε νόμιμη την ανανέωση ισχύος της ΑΕΠΟ ως προς τα έργα κατασκευής του ΧΥΤΑ, έθετε όμως την παρακάτω αίρεση (η υπογράμμιση δική μας):
       «Μόνο κατόπιν συντάξεως του τελικού πορίσματος των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και εάν σε αυτό διαπιστωθεί αρμοδίως η ύπαρξη ρεμάτων στο χώρο, η αρμόδια για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων υπηρεσία οφείλει να επανεξετάσει τον αρχικό σχεδιασμό [σ.σ.: του ΧΥΤΑ] και να προβεί είτε στην τροποποίησή του είτε στην επιβολή πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων, κατά την αιτιολογημένη κρίση της.»
          Η αίρεση αυτή διατυπώθηκε επειδή, όπως αναφέρεται στη σκέψη 20, σε αυτοψίες που διενήργησαν την 21.10.10 και την 4.2.11 όργανα της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) «διαπίστωσαν αφ’ ενός μεν την ύπαρξη δύο ρεμάτων, εκ των οποίων το πρώτο διέρχεται μέσα από τα υπό διαμόρφωση κύτταρα πλησίον της θέσης των αρχαιολογικών κατασκευών και συνενώνεται με το δεύτερο που διέρχεται από τα όρια των κυττάρων βορειοδυτικά του ΧΥΤ …» (οι υπογραμμίσεις δικές μας).
       Σε συνέχεια, σε επόμενο έγγραφο (14.4.2011) της ΕΥΕΠ ανασκευάζονται εν μέρει, μετά από παρέμβαση της ΔΕΚΕ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, τα ως άνω συμπεράσματα των δύο αυτοψιών και το όλο ζήτημα παραπέμπεται στο «τελικό πόρισμα» και σε «ενδεχόμενη σύνταξη της προβλεπόμενης στο άρθρο 9 του ν. 2947/2001 εκθέσεως ελέγχου σε περίπτωση διαπιστώσεως παραβάσεως της νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος …».
  Ήδη με την από 18.01.12 αναλυτική «Έκθεση μερικού ελέγχου τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας ….» της ΕΥΕΠ για το υπόψη έργο (κατασκευή της ΟΕΔΑ στη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού) προς την Περιφέρεια Αττικής,  η οποία έκθεση εμπεριέχει και το τελικό πόρισμα της ΕΥΕΠ ως προς την ύπαρξη ή μη ρεμάτων, επιβεβαιώνεται η ύπαρξη ρεμάτων στο χώρο, όπως ζητούσε να αποσαφηνιστεί η 4357/2011 απόφαση του ΣτΕ. Πράγματι στο τέλος της σελ. 19 της Έκθεσης διατυπώνεται το παρακάτω τελικό πόρισμα (οι υπογραμμίσεις υπάρχουν στο πρωτότυπο):
«Από τα αναφερθέντα στην παρ. Γ.3 [σ.σ.: η παρ. Γ.3 φέρει το χαρακτηριστικό τίτλο: «Υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής του έργου»] προκύπτει ότι η συνένωση των δύο κυρίων ρεμάτων σε ένα, πραγματοποιείται εντός του χώρου του ΟΕΔΑ μεταξύ του λοφίσκου, που βρέθηκαν τα αρχαιολογικά ευρήματα, και πριν από την υπό κατασκευή μονάδα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων (κάτω δεξιά – Φώτο7).».
     Παρόλ’ αυτά η Περιφέρεια Αττικής αντί να συμμορφωθεί με τη μνημονευθείσα απόφαση του ΣτΕ και να αποστείλει την  Έκθεση της ΕΥΕΠ, με το εμπεριεχόμενο σε αυτή πόρισμα, στην «αρμόδια για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων υπηρεσία» (προκειμένου να ενεργήσει αυτή σύμφωνα με τα ως άνω παραγγελλόμενα), προτίμησε να αναθέσει σε τρεις καθηγητές του ΕΜΠ τη σύνταξη «Τεχνικής Έκθεσης» για την ανασκευή του πορίσματος της ΕΥΕΠ, όπως άλλωστε ομολογείται στην Εισαγωγή της σχετικής τους «Τεχνικής Έκθεσης».
         Ατυχώς, όμως, για την Περιφέρεια και ανεξάρτητα από τις προθέσεις των ερευνητών, το γεγονός είναι, ότι προκειμένου να στηρίξουν τις αιτιάσεις τους παρουσιάζουν στοιχεία που αποδεικνύουν ακριβώς το αντίθετο, ότι δηλ. ο χώρος της ΟΕΔΑ Γραμματικού και ειδικότερα του ΧΥΤΑ εμπίπτει σε ένα από τα βασικά κριτήρια αποκλεισμού, όπως αυτά καθορίζονται σύμφωνα με τη Μελέτη του Β΄ Σταδίου του Περιφερειακού Σχεδιασμού, έτους 2003, υπό το καθεστώς ισχύος του οποίου τελούσε η επίδικη ΜΠΕ της ΟΕΔΑ και η οικεία ΑΕΠΟ του 2003, ήδη ανανεωθείσα. Πιο συγκεκριμένα:
-     Γίνεται δεκτό, ότι οι μισγάγγειες που διατρέχουν το χώρο μεταφέρουν νερό αλλά όχι  «τέτοιες ποσότητες νερού ώστε να θεωρηθούν ρέματα». Τι θεωρούνται λοιπόν ρέματα; Από τους διάφορους ορισμούς που υπάρχουν, είναι προφανές ότι στην προκείμενη περίπτωση αρμόζει αυτός που περιλαμβάνεται στη νομοθεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση δηλ. στην ΚΥΑ  15393/2002 («Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες …»). Σε αυτήν ως «ρέμα θ","serif"; font-sτου επιφανειακού υδρογραφικού δικτύου που δεν έχει σαφή και διαμορφωμένη κοίτη και το οποίο εμφανίζει ροή κατά τις βροχοπτώσεις» (περιοδική ροή). Διευκρινίζεται ότι η ροή που εμφανίζεται κατά τις έντονες βροχοπτώσεις (παροδική ροή), χαρακτηρίζει την περίπτωση των χειμάρρων.
-    Στη σελ.6 της Τεχνικής Έκθεσης, Σχήμα 2, παρατίθεται Φύλλο Χάρτη της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ), όπου σημειώνεται χονδρικά το περίγραμμα της ΟΕΔΑ. Στο σχήμα αυτό εμφανίζεται ξεκάθαρα μια σημαντική «υδρορρόη περιοδικής ροής», κατά το οικείο υπόμνημα, (δηλ. ρέμα κατά τον πιο πάνω ορισμό) να  διασχίζει το χώρο και να ενώνεται πάνω ακριβώς στο όριο του χώρου με ένα άλλο παρόμοιο ρέμα σχηματίζοντας από το σημείο αυτό και κατάντη μέχρι τη θάλασσα «υδρορρόη διαρκούς ροής», δηλ. ρέμα και κατά την άποψη της υπόψη Τεχνικής Έκθεσης. Διαψεύδεται έτσι και «εξ οικείων» ο βασικός ισχυρισμός της ΜΠΕ ότι το όριο του χώρου απέχει 300 μέτρα από το υπόψη ρέμα.
-    Ο ισχύον μέχρι το Φεβρουάριο του 2006 Περιφερειακός Σχεδιασμός (τόσο το Α΄ Στάδιο όσο και το Β’ Στάδιο αυτού) μεταξύ των κριτηρίων αποκλεισμού ενός χώρου για κατασκευή ΟΕΔΑ (Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων), καθόριζε και το παρακάτω (Β΄ Στάδιο, σελ. 73): 
«Α: Το όριο της ΟΕΔΑ να απέχει σε ευθεία (οριζόντια επί χάρτου) απόσταση    τουλάχιστον: ………………………………………………………………..
 Α8. Πεντακόσια μέτρα (για το Χ.Υ.Τ.Α.) από τη χειμέρια κοίτη υδατορρεύματος
μόνιμης ροής, 300μ από την κοίτη υδατορρεύματος περιοδικής ροής και 150μ από   τη διαμορφωμένη κοίτη χειμάρρων.» (οι υπογραμμίσεις δικές μας). 
Από τα παραπάνω προκύπτει ως συμπέρασμα ότι, ακόμη και με τα στοιχεία της Τεχνικής Έκθεσης των 3 καθηγητών του ΕΜΠ,  η χωροθέτηση του  ΧΥΤΑ  στη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού είναι παράνομη, και επίσης ότι  συντρέχει η αίρεση   του ΣτΕ για την επανεξέταση του όλου σχεδιασμού του ΧΥΤΑ, καθώς:
-  Ο ΧΥΤΑ διασχίζεται πράγματι από «υδρορρόη περιοδικής ροής», δηλ. από ρέμα σύμφωνα με τον αναφερθέντα ορισμό της οικείας ΚΥΑ, ενώ σύμφωνα με τα κριτήρια αποκλεισμού του ΠΕΣΔΑ που ίσχυε τότε έπρεπε να απέχει τουλάχιστον 300 μέτρα από τα όριά του.
-      Η «υδρορρόη διαρκούς [σ.σ.: άλλως «μόνιμης»] ροής» βρίσκεται σε επαφή με το όριο της ΟΕΔΑ. Αλλά και αν ακόμη δεχθεί κανείς τον ισχυρισμό της ΜΠΕ, ότι απέχει 300 μ. από το πλησιέστερο όριο του ΧΥΤΑ, εμπίπτει και πάλι στο κριτήριο αποκλεισμού των 500 τουλάχιστον μέτρων.
   Υπενθυμίζουμε δε, ότι σύμφωνα  με τη μνημονευθείσα απόφαση του ΣτΕ, που παραπέμπει στην προγενέστερη 1953/2007 σχετική απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου, σε κάθε περίπτωση «η λειτουργία του ένδικου χώρου υγειονομικής ταφής δεν είναι επιτρεπτή χωρίς παράλληλη λειτουργία της μονάδας αυτής», δηλ. της «μονάδας προεπεξεργασίας», που τώρα βαφτίστηκε σε «μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων» (ΜΕΑ).
   Ύστερα από τα παραπάνω ερωτώνται οι κ. Υπουργοί, τι μέτρα προτίθενται να πάρουν, ώστε να σταματήσει κάθε περαιτέρω ενέργεια που αποσκοπεί στην ολοκλήρωση κατασκευής του παράνομου σύμφωνα με τα παραπάνω ΧΥΤΑ και να προωθήσουν συνολικότερες ενέργειες για την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής με κριτήριο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας και όχι τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
Οι βουλευτές
Γιάννης Γκιόκας
Λιάνα Κανέλλη
Χρήστος Κατσώτης
Σπύρος Χαλβατζής
ΠΗΓΗ: 902.gr
Δημοσίευση σχολίου
ΠΑΛΙΕΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
Η ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ "ΕΙΣΤΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ/Η ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΡΧΗΣ" ΕΚΛΕΙΣΕ
ΨΗΦΟΙ: ΑΠΟΛΥΤΑ ΝΑΙ: 2 (3,2%) - ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ: 4 (4,8%) - ΑΠΟΛΥΤΑ ΟΧΙ: 51 (82,3% - ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ: 4 (6,5%) - ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΚΟΜΗ: 2 (3,2%).
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ: ΑΠΟΛΥΤΑ & ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ: 8% - ΑΠΟΛΥΤΑ & ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ: 88,8%

Η ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ "ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΒΑΡΝΑΒΑ" ΕΚΛΕΙΣΕ.

ΨΗΦΟΙ: ΝΑΙ: 26 (84%) - ΟΧΙ:
5 (16%)

Η ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ. ΕΙΣΤΕ ΥΠΕΡ ή ΚΑΤΑ;" ΕΚΛΕΙΣΕ.
ΨΗΦΟΙ:
ΚΑΤΑ ΤΟΥ "ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 2": 26 (52%)
ΥΠΕΡ ΤΟΥ "ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 2"
: 24 (48%)
ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΜΕ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ: 22 (58%)
ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ: 16 (42%)

(βλέπε στην στήλη "ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ")